Zimbabwe National Anthem Vocal

Zimbabwe National Anthem Text Lyrics

1. Simudzai mureza wedu wezimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga;
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose;
Ngaikomborerwe nyika yezimbabwe.
2. Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe;
Ngaikomborerwe nyika yezimbabwe.
3. Mwari ropafadzai nyika yezimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose;
Kubva Zambezi kusvika Limpopo,
Navatungamiri vave nenduramo;
Ngaikomborerwe nyika yezimbabwe.
Sent by Carlos AndrŠ¹ Pereira da Silva Branco

advertisments

Copyright Worldnationalanthem © 2017